Gedragscode voor leveranciers

Als veganistische distributeur streven we ernaar ethische en duurzame praktijken in onze hele toeleveringsketen te bevorderen. We verwachten van onze leveranciers dat ze onze waarden delen en hooghouden om de hoogste normen van integriteit, transparantie en respect voor alle levende wezens te garanderen. Deze gedragscode voor leveranciers schetst de verwachtingen en principes die wij van onze leveranciers verlangen.

Naleving van wet- en regelgeving:

  • Leveranciers moeten voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten, voorschriften en normen die relevant zijn voor hun activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot milieu-, arbeids-, gezondheids- en veiligheidswetten.

Dierenwelzijn en inkoop van ingrediënten:

  • Leveranciers moeten ervoor zorgen dat alle aan ons geleverde ingrediënten uitsluitend afkomstig zijn van plantaardige bronnen. Bij de productie of verwerking van de geleverde goederen mogen geen dierlijke producten, bijproducten of derivaten worden gebruikt.

Duurzaamheid van het milieu:

  • Leveranciers moeten er actief naar streven om hun impact op het milieu te minimaliseren door duurzame praktijken te implementeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het besparen van water en energie, het verantwoord omgaan met afval en het ondersteunen van het behoud van de biodiversiteit.

Arbeid en mensenrechten:

  • Leveranciers moeten de fundamentele mensenrechten hooghouden en hun werknemers, opdrachtnemers en werknemers met eerlijkheid, waardigheid en respect behandelen. Dwangarbeid, kinderarbeid, discriminatie, intimidatie en elke vorm van uitbuiting zijn ten strengste verboden.

Arbeidsgezondheid en veiligheid:

  • Leveranciers moeten hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving bieden en naleving van de toepasselijke wetten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk garanderen. Dit omvat het identificeren en beperken van gevaren op de werkplek, het verstrekken van de nodige veiligheidstrainingen en het bevorderen van het welzijn van werknemers.

Transparantie en openbaarmaking:

  • Leveranciers moeten op verzoek van ons bedrijf nauwkeurige en volledige informatie verstrekken over hun producten, processen en praktijken. Alle potentiële risico's, gevolgen of niet-naleving van deze gedragscode moeten onmiddellijk worden gemeld.

Continue verbetering:

  • Leveranciers worden aangemoedigd om een ​​mentaliteit van voortdurende verbetering aan te nemen door regelmatig hun activiteiten te beoordelen, eventuele niet-nalevingsproblemen aan te pakken en maatregelen te implementeren om de duurzaamheid, het dierenwelzijn en de ethische praktijken binnen hun toeleveringsketens te verbeteren.

Audits en beoordelingen:

  • Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om audits of beoordelingen van leveranciersfaciliteiten uit te voeren om de naleving van deze gedragscode te verifiëren. Van leveranciers wordt verwacht dat zij tijdens deze processen volledige medewerking verlenen en alle noodzakelijke toegang tot informatie en gebouwen verschaffen.

Niet-naleving en herstel:

  • Het niet naleven van deze Gedragscode voor Leveranciers kan resulteren in corrigerende maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot waarschuwingen, ontwikkelingsplannen voor leveranciers en, in ernstige gevallen, beëindiging van de zakelijke relatie.

Conclusie:

Door ons aan deze Gedragscode voor leveranciers te houden, kunnen we samen werken aan een duurzame, meelevende en veganistische toekomst. Wij waarderen onze relatie met onze leveranciers en waarderen hun inzet om zich aan onze ethische normen te houden.